← Tillbaka till konsumentkollen


Vad gäller när avtal skrivs på av någon med bristande språkkunskap?

Enligt lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 1 § är det alltid den som skriver på avtalet som bär ansvaret för att uppfylla vad som följer i avtalet då ett undertecknande är ett sätt att acceptera villkoren. Om den som skriver på ett avtal inte kan svenska, eller det språk som avtalet är skrivet på, kan det vara anledning att ogiltigförklara avtalet enligt lag (1915:218) 30-31 §. Detta innebär att bristande förståelse hos konsumenten inneburit ett uppenbart missförhållande mellan förmånen för konsumenten och det som erbjuds av säljaren. För att ett avtal ska bli giltigt är det därför viktigt att säljaren, som lämnat avtalet, muntligen beskrivit vad som står i avtalet.

Har inte villkor som står i avtalet gåtts igenom muntligen i fall av bristande språkkunskap kan ett avtal ses som ogiltigt enligt område 29 § om den som ingått det blivit tvingad att skriva på av motparten.

Vad gäller när avtal skrivs på av någon med funktionsnedsättning eller funktionshinder?

Om en konsument har bristande förståelse, exempelvis till följd av en funktionsnedsättning eller ett funktionshinder, som på något sätt utnyttjas av säljaren för att få en vara såld kan detta avtal klassas som ett ogiltigt avtal. Detta baseras på lag (1915:218) område 33 § där säljaren strider mot tro och heder.

Ett avtal kan även ogiltigförklaras av andra skäl. Enligt lag (1915:218) 31 § kan ett avtal bli ogiltigt genom ocker. Det betyder att bristande förståelse hos konsumenten inneburit ett uppenbart missförhållande mellan förmånen för konsumenten och det som erbjuds av säljaren. Ett exempel på ett sådant fall skulle kunna vara att en äldre människa blivit lurad att köpa en telefon med tillhörande abonnemang utan att det fanns ett ursprungligt behov.

Vad gör jag när jag anser mig ha rätt att häva eller ogiltigförklara ett avtal?

När du anser ha goda möjligheter att få avtalet ogiltigförklarat om saken skulle tas upp i domstol kan du kontakta företaget om att du vill häva avtalet och på vilka grunder. Du har rätt att kräva ett snabbt, men inte omedelbart, svar på ditt krav. Om företaget nekar dig eller inte svarar inom rimlig tid så kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) med ditt ärende. ARN kan inte tvinga företaget att häva avtalet, men i majoriteten av alla fall följer företag ARNs rekommendation.


← Tillbaka till konsumentkollen